Trình quản lý gói cho C++

Bài viết đăng tại: https://programming.laptrinh.site

Phần mềm phức tạp đòi hỏi nhiều phụ thuộc trong hệ thống của họ. Các ngôn ngữ trình biên dịch như Python có pip để quản lý các gói của chúng, nhưng chúng ta hiếm khi nghe thấy các trình quản lý gói cho C/C++.

Bài viết này trình bày cách cài đặt và triển khai trình quản lý gói cho C++.

Gói VC ( vcpkg ) – Trình quản lý gói cho C++

Các phần phụ thuộc khác nhau từ các gói thư viện đến thư viện của bên thứ ba, phải được giữ bên trong môi trường ảo để làm cho hệ thống phần mềm hoạt động.

Trình quản lý gói đầu tiên của bài viết này cho C++ là vcpkg .

Phần này sẽ thảo luận về việc cài đặt và sử dụng trình quản lý thư viện trình quản lý gói VC trên Windows Visual Studio 2017. Gói VC ban đầu chỉ là trình quản lý gói cho Visual Studio trên Windows.

Ngày nay, gói VC là đa nền tảng và hoạt động trên HĐH như Linux và Mac.

Để chạy trình quản lý gói này, cần có ba điều:

  • Visual Studio
  • Git
  • PowerShell

Tải xuống và cài đặt Visual Studio 2017 trở lên. Trong khi cài đặt, cần lưu ý rằng cài đặt bao gồm Desktop Development with C++ và nó phải được kiểm tra.

Desktop Dev với C++

Visual Studio là một Môi trường Phát triển Tích hợp (IDE) mà từ đó các gói sẽ được tải thành mã. Không có kho lưu trữ trung tâm các thư viện C++, vì vậy hầu hết nằm rải rác trên mạng.

Sau khi cài đặt IDE, Git cần được cài đặt vào hệ thống. Đây là phần mềm được sử dụng để phân phối nhiều gói có sẵn trên GitHub.

Git có thể được tải xuống từ đây .

Cài đặt Git

Trên trang thiết lập đầu tiên, hãy nhớ chọn cả hai hộp để tích hợp Windows Explorer. Điều này sẽ cho phép Git được thực thi từ bất kỳ thư mục nào trong Windows Explorer.

Cài đặt Git

Đi với tất cả các lựa chọn được đề xuất từ trình cài đặt Git sau trang đầu tiên là có lợi. Sau khi cài đặt, các tùy chọn tải Git bash sẽ xuất hiện bên trong hộp thoại mỗi khi nhấp chuột phải vào con trỏ.

Cài đặt PowerShell

PowerShell là một khung dòng lệnh được tạo để định cấu hình hệ thống. Nó là cần thiết để xây dựng gói VC sau khi sao chép.

PowerShell có thể được tải xuống từ đây . Bạn nên tải xuống gói Msi vì đây là trình cài đặt tự động.

Cài đặt gói VC

Có hai cách để thực hiện điều này:

  1. Bản sao kho lưu trữ Git

Khi Kho lưu trữ Git được sao chép, nó sẽ tạo một thư mục bên trong hệ thống cục bộ tương tự như bên trong kho lưu trữ nhưng chỉ với các gói thiết yếu. Sau đó, gói được xây dựng bên trong hệ thống bằng PowerShell.

Để sao chép kho lưu trữ vcpkg , hãy sao chép liên kết HTTPS từ trang web GitHub.

nhân bản vcpkg https

Sau khi sao chép liên kết, hãy tạo thư mục dev hoặc src trong ổ C và sao chép thư mục bằng cách nhấp chuột phải vào bên trong thư mục và nhấp vào PowerShell 7 > Open here as administrator .

Dấu nhắc lệnh PowerShell sẽ mở ra bên trong thư mục đó. Bên trong nó, viết lệnh sau:

git clone https://github.com/microsoft/vcpkg.git

Lệnh trên sao chép Gói VC bên trong thư mục dev mà chúng tôi đã tạo bên trong ổ C Sau khi nhân bản hoàn tất, hãy vào bên trong thư mục nhân bản bằng cách gõ:

cd cvpkg
<div class="panel panel-primary panel-warning"> <div class="panel-heading">Note</div> <div class="panel-body">

Tên của thư mục nhân bản có thể thay đổi liên quan đến thời gian và bản chất của quá trình tải xuống. Trước khi gõ lệnh, hãy kiểm tra tên thật bên trong ổ C:dev .

URL Link

https://laptrinh.site/trinh-quan-ly-goi-cho-c/

Viết bởi Duy Mạnh. Đã đăng ký bản quyền tác giả tại Creativecommons và DMCA