Tính giá trị trung bình trong C++

Bài viết đăng tại: https://programming.laptrinh.site

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận về các phương pháp khác nhau để tính giá trị trung bình của một dãy số bằng C++.

Tính trung bình cộng của các số

Trung bình cộng của các số được tính bằng cách cộng tất cả các số rồi chia tổng cho tổng của các số đã cho.

Giả sử chúng ta có dãy số sau và muốn tính trung bình cộng cho dãy số này.

10,30,40,50,60

Tổng của chuỗi là:

190

Để tìm giá trị trung bình, chúng ta chia tổng cho số lượng các số trong chuỗi, tức là 5.

Công thức:

Average = Sum / Count of numbers

Do đó, trung bình là:

$190/5 = 38$

Tính giá trị trung bình trong C++

Giả sử rằng chúng ta có ba số 10, 20 và 30 lần lượt được lưu trữ trong các biến a , bc . Giá trị trung bình có thể được tính như sau:

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
 int a,b,c,sum;
 float avg;
 a=10;
 b=20;
 c=30;
 sum=a+b+c;
 avg=sum/3;
 cout<<"Average of the numbers is: "<<avg;
 return 0;
}

Đầu ra:

Average of the numbers is: 20

Trong đoạn mã trên, bốn biến kiểu số nguyên a , b , c , sum và một biến float avg (vì giá trị trung bình có thể ở dạng dấu thập phân) được khởi tạo. Tổng và trung bình được tính tương ứng trên dòng 11 và 12.

Tính giá trị trung bình của mảng trong C++

Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ xem xét tính trung bình cộng của các phần tử của một mảng.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 float arr[] = {91, 87, 36, 17, 10};
 int size, i;
 float average,sum=0.0;
 size = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
 for(i = 0; i < size-1; i++)
 	sum =sum + arr[i];
 average = sum / size;
 cout<<"Average of the elements of the array is: "<<average<<endl;
 return 0;
}

Đầu ra:

Average of the elements of the array is: 46.2

Mảng kiểu float được khởi tạo trong dòng sau:

float arr[] = {91, 87, 36, 17, 10};

Và kích thước của mảng được tính theo dòng:

size = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);

Trong dòng mã trên, size được tính bằng hàm sizeof(arr) và chia cho sizeof(arr[0]) . Điều này là do sizeof(arr) trả về kích thước của mảng hoàn chỉnh tính bằng Byte (trong trường hợp của chúng tôi là 5*4=20 Byte), vì vậy chúng tôi chia nó cho kích thước của một chỉ mục (tức là 4 byte) để có tổng số lượng chỉ số.

Vòng lặp for bắt đầu từ 0 đến size-1 để tính tổng tất cả các phần tử mảng và được thực hiện ở dòng 8-9. Chúng tôi chia tổng cho tổng các chỉ số trong mảng để tính giá trị trung bình, như được minh họa trong dòng 10.

URL Link

https://laptrinh.site/tinh-gia-tri-trung-binh-trong-c/

Viết bởi Duy Mạnh. Đã đăng ký bản quyền tác giả tại Creativecommons và DMCA