Chỉ định môi trường ảo cho phiên bản Python

Bài viết này sẽ giải thích cách chỉ định hoặc tạo một môi trường ảo mới cho một số phiên bản Python cụ thể. Môi trường ảo là một môi trường Python biệt lập với các thư viện Python, trình thông dịch và tập lệnh được cài đặt và cách ly với môi trường Python hệ thống.