Đợi 5 giây trong Python

Python có nhiều tính năng và thư viện khác nhau để tạo các ứng dụng tương tác nơi người dùng có thể cung cấp thông tin đầu vào và phản hồi. Chúng ta có thể tạo các tình huống cần tạm dừng việc thực thi ứng dụng.

Mô-đun thời gian trong Python

Chúng tôi sẽ giới thiệu mô-đun time Python và các chức năng của nó trong Python với các ví dụ. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu các phương pháp khác nhau có thể được sử dụng liên quan đến thời gian trong Python với các ví dụ.