Thử lại một vòng lặp trong Python

Các vòng lặp while hoặc for rất tốt cho việc lặp lại các khối mã và chúng ta thường sử dụng chúng khi cần thử một hành động trong một số lần đã biết hoặc chưa biết. Tuy nhiên, có những tình huống mà chúng ta có thể cần thử lại một vòng lặp đơn lẻ vì hành động mà nó phải thử đã không xảy ra hoặc trả về lỗi.