Bắt tất cả các ngoại lệ trong Python

Chúng tôi sử dụng khối tryexcept để xử lý các trường hợp ngoại lệ. Khối try chứa một số mã có thể gây ra ngoại lệ. Nếu một ngoại lệ được đưa ra, thì chúng ta có thể chỉ định mã thay thế trong khối except có thể được thực thi. Chúng tôi biết rằng chúng tôi có các loại ngoại lệ khác nhau trong Python để có nhiều câu lệnh except cho các ngoại lệ khác nhau.

Thông báo ngoại lệ trong Python

Hướng dẫn này sẽ giải thích các cách khác nhau để ghi lại các thông báo ngoại lệ trong Python. Xử lý ngoại lệ được sử dụng để phản hồi các ngoại lệ xảy ra trong quá trình thực thi chương trình. Điều quan trọng là phải xử lý các ngoại lệ; nếu không, một chương trình sẽ bị lỗi bất cứ khi nào một số ngoại lệ xảy ra.