Nhận chỉ mục của tất cả các hàng có cột cụ thể thỏa mãn điều kiện đã cho trong Pandas

Chúng ta có thể lấy chỉ mục của tất cả các hàng có cột cụ thể thỏa mãn điều kiện đã cho trong Pandas bằng cách sử dụng thao tác lập chỉ mục đơn giản. Chúng tôi cũng có thể tìm thấy các chỉ số của chúng bằng cách sử dụng phương thức where() từ gói NumPy và phương thức query() của đối tượng DataFrame.

Tìm các hàng trùng lặp trong DataFrame bằng Pandas

Các giá trị trùng lặp phải được xác định từ tập dữ liệu của bạn như một phần của quy trình làm sạch. Dữ liệu trùng lặp sẽ tiêu tốn không gian lưu trữ không cần thiết và ít nhất là làm chậm quá trình tính toán; tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất, dữ liệu trùng lặp có thể làm sai lệch kết quả phân tích và ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của tập dữ liệu.