Yêu cầu bình.args.get

Với lời giải thích này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm việc với request.args.get . Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách có thể gặp lỗi khi sử dụng đối tượng yêu cầu và thuộc tính của nó trong Flask.

Thay đổi cổng trong Flask

Chúng ta sắp tìm hiểu cách thay đổi cổng khi chạy ứng dụng bình thông qua giao diện dòng lệnh và cách chạy ứng dụng bình trên các cổng khác nhau cùng lúc và trong các hệ điều hành khác nhau.