In thời gian hệ thống trong C++

Bài viết này sẽ giải thích một số phương pháp in thời gian hệ thống trong C++. Sử dụng std::chrono::system_clock và std::ctime để in Giờ hệ thống trong C++ std::chrono::system_clock đại diện cho đồng hồ treo tường trên toàn hệ thống và nó cung cấp hai chức năng để chuyển đổi sang/từ loại std::time_t . … Đọc tiếp