Phương thức datetime.weekday() của Python

Bài viết đăng tại: https://programming.laptrinh.site

Phương thức datetime.weekday() trong Python là một cách hiệu quả để tìm ngày trong tuần dưới dạng số nguyên. Thứ Hai được biểu thị bằng 0 và Chủ Nhật bằng 6.

Nó tương tự như một hàm Python khác có tên là self.date().weekday() .

Cú pháp của Phương thức datetime.weekday() trong Python

datetime.weekday()

Thông số

Phương pháp này không chấp nhận bất kỳ tham số nào.

Trở lại

Kiểu trả về của phương thức này là một số nguyên đại diện cho ngày trong tuần. Sau đây là ánh xạ của các giá trị số nguyên được gán cho các ngày trong tuần.

0 Thứ hai
1 Thứ ba
2 Thứ tư
3 thứ năm
4 Thứ sáu
5 Thứ bảy
6 Chủ nhật

Ví dụ 1: Sử dụng Phương thức datetime.weekday() trong Python

from datetime import datetime
datetime_object = datetime . now()
print ( 'Datetime is:' , datetime_object)
dayNo = datetime_object . weekday()
print ( 'Day of the week is:' , dayNo)

Đầu ra:

 Datetime is: 2022-08-30 16:14:22.871489 Day of the week is: 1

Đoạn mã trên hiển thị 1 đại diện cho ngày Thứ Ba.

Ví dụ 2: Tìm ngày trong tuần vào một ngày ngẫu nhiên bằng phương thức datetime.weekday()

import datetime
datetime_object = datetime . datetime( 2017 , 10 , 20 )
print ( 'The day of the week is:' , datetime_object . weekday())

Đầu ra:

The day of the week is: 4

Phương pháp này rất hữu ích khi chúng ta muốn sắp xếp các ngày của mình theo một ngày cụ thể.

Ví dụ 3: Lấy ngày và giờ với tên ngày bằng phương thức datetime.weekday()

import datetime

weekDays = ("Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday")

datetime_object = datetime.datetime(2022, 8, 22, 00, 00, 00)

dayNo = weekDays[datetime_object.weekday()]

print("{} is for {}".format(datetime_object, dayNo))

nextDay = datetime_object.replace(day=2)

dayNo = weekDays[nextDay.weekday()]

print("{} is for {}".format(nextDay, dayNo))

nextDay = datetime_object.replace(day=3)

dayNo = weekDays[nextDay.weekday()]

print("{} is for {}".format(nextDay, dayNo))

nextDay = datetime_object.replace(day=4)

dayNo = weekDays[nextDay.weekday()]

print("{} is for {}".format(nextDay, dayNo))

nextDay = datetime_object.replace(day=5)

dayNo = weekDays[nextDay.weekday()]

print("{} is for {}".format(nextDay, dayNo))

nextDay = datetime_object.replace(day=6)

dayNo = weekDays[nextDay.weekday()]

print("{} is for {}".format(nextDay, dayNo))

nextDay = datetime_object.replace(day=7)

dayNo = weekDays[nextDay.weekday()]

print("{} is for {}".format(nextDay, dayNo))

Đầu ra:

 2022-08-22 00:00:00 is for Monday 2022-08-02 00:00:00 is for Tuesday 2022-08-03 00:00:00 is for Wednesday 2022-08-04 00:00:00 is for Thursday 2022-08-05 00:00:00 is for Friday 2022-08-06 00:00:00 is for Saturday 2022-08-07 00:00:00 is for Sunday

Đoạn mã trên có thể dễ dàng in ngày và giờ cùng với tên ngày trong tuần tương ứng của nó.

URL Link

https://laptrinh.site/phuong-thuc-datetime-weekday-cua-python/

Viết bởi Duy Mạnh. Đã đăng ký bản quyền tác giả tại Creativecommons và DMCA