Hàm trợ giúp C++ trong lớp

Hướng dẫn này trình bày cách triển khai hàm trợ giúp trong một lớp trong C++. Hàm trợ giúp C++ trong lớp Hàm trợ giúp là một hàm không được khởi tạo bởi người dùng cuối nhưng cung cấp một chức năng hữu ích được sử dụng trong một lớp khác trong nội bộ. Nếu … Đọc tiếp

Kiểm tra Phiên bản GCC trên MAC

Trình biên dịch GCC là một chương trình lấy mã nguồn của một chương trình máy tính và dịch nó sang một ngôn ngữ khác, chẳng hạn như hợp ngữ hoặc mã máy. Kiểm tra Phiên bản GCC trên MAC Bộ sưu tập trình biên dịch GCC hoặc GNU là một bộ trình biên dịch … Đọc tiếp

Hàm hủy cho Mảng động trong C++

Trong khi lập trình bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, chúng ta thường nghe về hàm tạo và hàm hủy. Hàm tạo là các hàm thành viên đặc biệt được sử dụng để khởi tạo đối tượng của một lớp, trong khi hàm hủy cũng là các hàm đặc biệt được tự động gọi khi một đối tượng sắp bị hủy.

Biến ảo trong C++

Tính đa hình là một trong những trụ cột của Lập trình hướng đối tượng trong C++ có thể hiển thị một thông báo nhất định dưới nhiều hình thức. Chúng tôi có hai loại Đa hình – Thời gian biên dịch và thời gian chạy – đạt được bằng cách nạp chồng hàm và ghi đè hàm tương ứng.

Xác thực số bằng thuật toán Luhn trong Python

Nhà khoa học máy tính người Đức Hans Peter Luhn đã phát triển công thức thuật toán Luhn vào những năm 1960. Đây là một thuật toán tổng kiểm tra được sử dụng bởi các tổ chức chuyển tiền điện tử tài chính quốc tế lớn như Visa và Master Card để tăng tốc độ thanh toán và giao dịch trực tuyến.