Nhận ngày trong tuần bằng Python

Bài viết đăng tại: https://programming.laptrinh.site

Hướng dẫn này giới thiệu cách lấy tên của ngày từ một ngày nhất định. Có nhiều cách để lấy đầu ra, vì vậy hướng dẫn này cũng mô tả một số cách tiếp cận khác nhau để lấy tên trong ngày.

Sử dụng Phương thức weekday() để lấy tên của ngày trong Python

Trong Python, weekday() có thể được sử dụng để truy xuất ngày trong tuần. Phương thức datetime.today() trả về ngày hiện tại và phương thức weekday() trả về ngày trong tuần dưới dạng số nguyên trong đó Thứ Hai được lập chỉ mục là 0 và Chủ nhật là 6.

Một mã ví dụ của phương pháp này được đưa ra dưới đây:

from datetime import datetime
print (datetime . today() . weekday())

Đầu ra:

1

Sử dụng phương isoweekday() để lấy tên ngày trong Python

Phương isoweekday() hoạt động tương tự như phương thức weekday( weekday() . Phương pháp này được sử dụng khi Thứ Hai được đánh dấu bằng 1 thay vì 0 như trong ngày trong weekday() .

Dưới đây là ví dụ mã.

from datetime import datetime print (datetime . today() . isoweekday())

Đầu ra:

2

Đầu ra là 2, tương đương với Thứ Ba là Thứ Hai là 1.

Sử dụng Mô-đun calendar để lấy tên trong ngày bằng Python

Khi tên của ngày được yêu cầu bằng tiếng Anh trong Python, thư viện calendar có thể được sử dụng. Nó sử dụng phương thức day_name() để quản lý một mảng các ngày trong tuần. Trong mảng này, thứ hai được đặt ở chỉ số thứ 0.

Một ví dụ về việc sử dụng phương pháp này được đưa ra dưới đây:

from datetime import date import calendar curr_date = date . today() print (calendar . day_name[curr_date . weekday()])

Đầu ra:

Tuesday

Sử dụng phương thức strftime() để lấy tên trong ngày bằng Python

Phương thức strftime() cũng có thể được sử dụng để lấy tên ngày bằng tiếng Anh trong Python. Phương thức strftime() lấy lệnh %A làm tham số duy nhất trả về tên đầy đủ của ngày trong tuần.

Một mã ví dụ của phương pháp này như sau:

from datetime import datetime print (datetime . today() . strftime( '%A' ))

Đầu ra:

 Tuesday

Sử dụng Phương pháp dấu thời gian của Timestamp để lấy tên trong ngày bằng Python

Phương pháp Timestamp thời gian của Pandas rất hữu ích nếu bạn có ngày ở định dạng chuỗi. Nó lấy ngày ở định YYYY-MM-DD làm tham số và phương thức day_name() trả về tên của ngày tương ứng.

Một mã ví dụ được đưa ra dưới đây:

import pandas as pd
temp = pd . Timestamp( '2020-11-25' ) print (temp . dayofweek, temp . day_name())

Đầu ra:

2 Wednesday

URL Link

https://laptrinh.site/nhan-ngay-trong-tuan-bang-python/

Viết bởi Duy Mạnh. Đã đăng ký bản quyền tác giả tại Creativecommons và DMCA