Chuyển đổi danh sách thành chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy trong Python

Bài viết đăng tại: https://programming.laptrinh.site

Chúng ta có thể sử dụng một danh sách để lưu trữ các phần tử khác nhau dưới một tên chung. Một chuỗi là một tập hợp các ký tự.

Chúng tôi sẽ chuyển đổi một danh sách thành một chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy trong hướng dẫn này.

Sử dụng hàm join() để chuyển đổi danh sách thành chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy trong Python

Hàm join() kết hợp các phần tử của một iterable và trả về một chuỗi. Chúng ta cần chỉ định ký tự sẽ được sử dụng làm dấu phân cách cho các phần tử trong chuỗi.

Để tạo một chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy, chúng tôi sẽ sử dụng dấu phẩy làm dấu phân cách.

Xem mã dưới đây.

 lst = [ 'c' , 'e' , 'a' , 'q' ] s = "," . join(lst) print (s)

Đầu ra:

c,e,a,q

Phương pháp trên chỉ giới hạn trong danh sách chứa chuỗi.

Chúng ta có thể sử dụng khả năng hiểu danh sách và hàm str() để làm việc với danh sách chứa số nguyên hoặc các phần tử khác. Với khả năng hiểu danh sách, chúng ta có thể dễ dàng lặp lại các phần tử trong một dòng bằng vòng lặp for và chuyển đổi từng phần tử thành một chuỗi bằng hàm str() .

Chúng tôi thực hiện điều này trong đoạn mã sau.

 lst = [ 8 , 9 , 4 , 1 ] s = "," . join([ str (i) for i in lst]) print (s)

Đầu ra:

8,9,4,1

Chúng ta cũng có thể loại bỏ khả năng hiểu danh sách bằng cách sử dụng hàm map() . Hàm map() có thể được sử dụng để chuyển đổi tất cả các phần tử của danh sách thành một chuỗi bằng cách áp dụng hàm str() cho mọi phần tử.

Ví dụ,

 lst = [ 8 , 9 , 4 , 1 ] s = "," . join( map ( str ,lst)) print (s)

Đầu ra:

8,9,4,1

Sử dụng Mô-đun StringIO để chuyển đổi danh sách thành chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy trong Python

Đối tượng StringIO tương tự như đối tượng tệp nhưng nằm trong bộ nhớ để làm việc với văn bản. Trong Python 2, nó có thể được nhập trực tiếp bằng mô-đun StringIO . Trong Python 3, nó được lưu trữ trong mô-đun io .

Chúng ta có thể sử dụng hàm csv.writerow() để ghi danh sách dưới dạng hàng được phân tách bằng dấu phẩy cho tệp CSV trong đối tượng StringIO . Đối với điều này, trước tiên chúng ta cần khởi tạo một đối tượng csv.writer . Sau đó, chúng ta có thể lưu trữ nội dung của đối tượng này trong một chuỗi bằng cách sử dụng hàm getvalue() .

Xem đoạn mã sau.

import io import csv lst = [ 8 , 9 , 4 , 1 ] s_io = io . StringIO() writer = csv . writer(s_io) writer . writerow(lst) s = s_io . getvalue() print (s)

Đầu ra:

8,9,4,1

Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm print() với toán tử giải nén. Toán tử giải nén * giải nén tất cả các phần tử của một lần lặp và lưu trữ nó trong đối tượng StringIO bằng cách sử dụng tham số file trong hàm print() .

Xem mã dưới đây.

import io lst = [ 8 , 9 , 4 , 1 ] s_io = io . StringIO() print ( * lst, file = s_io, sep = ',' , end = '' ) s = s_io . getvalue() print (s)

Đầu ra:

8,9,4,1

URL Link

https://laptrinh.site/chuyen-doi-danh-sach-thanh-chuoi-duoc-phan-tach-bang-dau-phay-trong-python/

Viết bởi Duy Mạnh. Đã đăng ký bản quyền tác giả tại Creativecommons và DMCA