Danh sách liên kết đôi vòng

Danh sách liên kết đôi vòng là sự kết hợp của cả danh sách liên kết vòng và danh sách liên kết kép. Hai nút của nó được kết nối bởi cả con trỏ trước và con trỏ tiếp theo. Con trỏ tiếp theo của nút cuối cùng trỏ đến nút đầu tiên và con trỏ trước đó của nút đầu tiên trỏ đến nút cuối cùng. Nó có thể đi ngang từ cả hai hướng và nhảy từ đuôi này sang đầu kia hoặc từ đầu này sang đuôi khác. Nó cũng được sử dụng để triển khai các cấu trúc dữ liệu nâng cao như Fibonacci Heap.