Sắp xếp nhị phân

Sắp xếp nhị phân là thuật toán sắp xếp kiểu so sánh. Nó là một sửa đổi của thuật toán sắp xếp chèn . Trong thuật toán này, chúng ta cũng duy trì một mảng con được sắp xếp và một mảng con chưa được sắp xếp. Sự khác biệt duy nhất là chúng tôi tìm thấy vị trí chính xác của một phần tử bằng cách sử dụng tìm kiếm nhị phân thay vì tìm kiếm tuyến tính. Nó giúp tăng tốc thuật toán sắp xếp bằng cách giảm số lần so sánh cần thiết.