Cài đặt Tkinter với Conda

Nếu bạn đã thực hiện những bước đầu tiên với Python, có thể bạn đã sử dụng các gói vì Python là ngôn ngữ bạn có thể sử dụng cho mọi thứ, vì vậy chúng tôi cần các gói này để phát triển các ứng dụng khác nhau trong Python theo nhu cầu của chúng tôi.