%i và %I trong Ruby

Đôi khi bạn có thể cần truy xuất giá trị của một biến bên trong một mảng. Điều này chủ yếu được yêu cầu khi giá trị của biến có liên quan đến mảng mà bạn đang làm việc. Bạn có thể dễ dàng làm điều đó trong Ruby bằng cách sử dụng %i hoặc … Đọc tiếp