Gọi và gửi trong Ruby

Gọi một phương thức hoặc đối tượng là một hoạt động phổ biến đối với bất kỳ ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nào. Bởi vì trong kiến trúc hướng đối tượng, toàn bộ hệ thống được chia thành các lớp và phương thức với các thuộc tính khác nhau. Trong Ruby, có nhiều … Đọc tiếp

%i và %I trong Ruby

Đôi khi bạn có thể cần truy xuất giá trị của một biến bên trong một mảng. Điều này chủ yếu được yêu cầu khi giá trị của biến có liên quan đến mảng mà bạn đang làm việc. Bạn có thể dễ dàng làm điều đó trong Ruby bằng cách sử dụng %i hoặc … Đọc tiếp