Giải mã url Python

Mã hóa URL là điều cần thiết khi xử lý các API có thêm tham số đường dẫn hoặc chuỗi truy vấn. Các tham số đường dẫn và chuỗi truy vấn cần được mã hóa chính xác trong URL để đảm bảo an toàn.