Gỡ cài đặt Python trên macOS

Mọi phần mềm trên thế giới đều phải được cập nhật theo thời gian để sử dụng hiệu quả nhất phần mềm đó. Có rất nhiều lỗi trong mọi phần mềm cần sửa chữa. Một số thư viện và gói không có trong phiên bản Python cũ hơn. Vì vậy, đôi khi, người dùng cần xóa phiên bản cũ hơn và tải xuống phiên bản mới nhất để sử dụng các gói và thư viện mới.