Hàm hẹn giờ trong Python

Python là một ngôn ngữ lập trình rất rộng lớn có mức sử dụng rất cao trên toàn thế giới. Các lập trình viên tạo ra nhiều chương trình yêu cầu một lượng đáng kể các dòng mã python. Để theo dõi và phân tích các mã đó dựa trên thời gian chạy, chúng ta có thể sử dụng các hàm hẹn giờ của Python.