Tách chuỗi dựa trên nhiều dấu phân cách trong Python

Phương thức split() của Python cho phép một chuỗi dễ dàng được chia thành một danh sách dựa trên dấu phân cách. Mặc dù trong một số trường hợp, bạn có thể cần phân tách dựa trên không chỉ một mà nhiều giá trị dấu phân cách. Bài viết nhanh 101 này giới thiệu hai cách tiếp cận thuận tiện mà điều này có thể đạt được trong Python.

Chuyển đổi Bytearray thành Chuỗi trong Python

Bạn có thể sử dụng hai phương thức chính để chuyển đổi một mảng phụ thành một String trong Python: bytes()bytearray bytearray.decode() . Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể sử dụng các hàm này làm phương thức cho chuyển đổi đặc biệt này.

__str__ so với __repr__ trong Python

Trong Python, chúng ta thường chuyển đổi bất kỳ đối tượng nào thành chuỗi bằng cách sử dụng hàm str() . Tương tự, chúng ta có thể lấy biểu diễn chuỗi của một đối tượng bằng hàm repr() . Đối với str()repr() để tạo đầu ra, đối tượng được truyền cho các hàm này phải có phần triển khai của phương thức __str__() và phương thức __repr__() tương ứng.

Thoát khỏi dấu ngoặc nhọn bằng cách sử dụng định dạng () trong Python

Thoát trong ngôn ngữ lập trình có nghĩa là in các ký tự ở dạng văn bản bằng chữ, không thể in được trong mã. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương format() và cách chúng ta có thể thoát khỏi các ký tự trong dấu ngoặc nhọn {} bằng cách sử dụng hàm format() .