Trăn Quine

Quine là một chương trình máy tính tạo mã nguồn làm đầu ra của nó. Chương trình không nhận đầu vào và xuất ra một bản sao mã nguồn của nó.