Thay đổi phiên bản Python trong PyCharm

Python, giống như mọi ngôn ngữ lập trình khác, được duy trì và cập nhật thường xuyên. Các tính năng mới được thêm vào và các thay đổi được thực hiện với mỗi bản cập nhật. Do đó, mã chạy trên một phiên bản Python cụ thể có thể không hoạt động với các phiên bản khác.