Mô-đun os.path Python

Python có một mô-đun os giúp người dùng tương tác với hệ điều hành và phần cứng với sự trợ giúp của các chức năng và lệnh gọi hệ thống khác nhau. Mô-đun os có một số mô-đun phụ.

Phương thức os.mkdir() của Python

Chúng tôi sử dụng os.mkdir() trong Python để tạo một thư mục tới một đường dẫn đã chỉ định. Một đường dẫn được gửi dưới dạng đối số cho phương thức os.mkdir() cho thư mục thư mục, đây là đối số bắt buộc duy nhất cho hàm này.

Phương thức os.path.relpath() của Python

Phương thức os.path.relpath() của Python là một cách hiệu quả để trả về đường dẫn tệp tương đối tới một thư mục đã chỉ định từ thư mục đã nêu hoặc từ thư mục làm việc hiện tại. Trong phương pháp này, sự tồn tại của một đường dẫn nhất định không được kiểm tra.