Xác định kích thước của một đối tượng trong Python

Có nhiều loại dữ liệu tích hợp khác nhau trong lập trình như số, văn bản, trình tự và boolean. Trong Python, tất cả các kiểu dữ liệu này đều được coi là đối tượng. Mỗi đối tượng cần một số không gian trong bộ nhớ để lưu trữ chính nó. Vì vậy, các đối tượng này tự lưu trữ trong bộ nhớ và chiếm dung lượng ở dạng bytes . Mỗi đối tượng có một kích thước lưu trữ khác nhau và hướng dẫn này trình bày cách tìm kích thước của một đối tượng trong Python.