Python Nhận tên máy chủ

Tên máy chủ là một tên duy nhất hoặc bí danh được gán cho một thiết bị hoặc nút mạng trong mạng lưới các mạng máy tính. Nó chủ yếu được sử dụng để phân biệt giữa các thiết bị trong mạng cục bộ. Chúng là những tên rõ ràng hoặc chuỗi ký tự ám chỉ đến một máy chủ và làm cho nó có thể sử dụng được cho mạng và cá nhân.