Hệ số nhị thức trong Python

Về mặt toán học, hệ số nhị thức là số cách kết hợp của r số phần tử có thể được sử dụng để tạo thành một tập hợp gồm n phần tử hoặc chúng ta có thể nói rằng hệ số này là số cách chọn kết quả theo cách không có thứ tự từ các khả năng.

Tính phương sai trong Python

Phương sai là thước đo độ phân tán xem xét tất cả các điểm dữ liệu trải rộng trên tập dữ liệu. Có hai thước đo độ phân tán, phương sai và độ lệch chuẩn (căn bậc hai của phương sai).

Tạo một bộ chuyển đổi lớp trong Python

Máy tính/công cụ chuyển đổi điểm là một chương trình ấn định điểm theo từng phạm vi điểm mà học sinh đạt được. Loại chương trình này thường được các giáo viên và cơ sở giáo dục sử dụng để tự động tính điểm bằng cách nhập điểm cá nhân của từng môn học.