Chuyển đổi danh sách chuỗi thành số nguyên trong Python

Hướng dẫn này sẽ giải thích các phương pháp khác nhau để chuyển đổi danh sách chuỗi thành danh sách số nguyên trong Python. Trong nhiều trường hợp, chúng ta cần trích xuất dữ liệu số từ chuỗi và lưu dưới dạng số nguyên; ví dụ: nó có thể là giá của một mặt hàng được lưu dưới dạng chuỗi hoặc một số số nhận dạng được lưu dưới dạng chuỗi.