Sử dụng Gnuplot với Python

Gnuplot là một phần mềm vẽ biểu đồ dữ liệu tương tác dựa trên dòng lệnh mã nguồn mở. Nếu bạn là người dùng Gnuplot và muốn sử dụng nó trong Python thì bạn có thể dễ dàng thực hiện việc này với sự trợ giúp của hai gói Gnuplot và PyGnuplot .