AttributeError: Đối tượng 'NoneType' không có thuộc tính 'Văn bản' trong Python

Lỗi này xảy ra khi bạn cố gắng gọi một phương thức từ một đối tượng không có hoặc chưa được khởi tạo. Trước khi gọi một phương thức, bạn cần kiểm tra xem đối tượng có phải là None hay không để loại bỏ lỗi này; sau đó, gọi phương thức mong muốn.