Chuyển đổi từ điển thành danh sách trong Python

Từ điển trong Python là sự kết hợp của các cặp key-value . Với sự trợ giúp của key , bạn có thể truy cập các giá trị bên trong từ điển. Giờ đây, việc chuyển đổi từ điển thành danh sách trong Python có thể mang ý nghĩa khác. Một trong hai,