Chuyển đổi tệp CSV thành tệp JSON bằng Python

Hướng dẫn này sẽ trình bày các phương pháp khác nhau để đọc dữ liệu từ tệp CSV và lưu nó dưới dạng tệp JSON trong Python. Trong các ứng dụng web, định dạng được sử dụng để lưu và truyền dữ liệu là định dạng JSON. Giả sử chúng tôi có dữ liệu được lưu ở định dạng CSV ( Giá trị được Comma Separated Values ) và chúng tôi cần chuyển đổi nó sang định dạng JSON.