Kẹp số trong phạm vi bằng Python

Kẹp đề cập đến việc giới hạn một giá trị trong một phạm vi. Khi một giá trị vượt quá một phạm vi, nó sẽ được thay đổi thành giá trị lớn nhất có thể và nếu giá trị vượt quá một phạm vi, nó sẽ được thay đổi thành giá trị nhỏ nhất có thể.