Tổng kiểm tra Python

Khi nói đến bất kỳ ngôn ngữ lập trình thành công và phổ biến nào, băm chứng tỏ là một phần thiết yếu của nó. Một thành phần như vậy của hàm băm thực sự quan trọng và có liên quan đáng kể trong lập trình hàng ngày, được gọi là tổng kiểm tra.

In các giá trị không có khoảng trắng ở giữa trong Python

Khi chúng ta thường sử dụng câu lệnh print , đôi khi chúng ta sử dụng dấu phẩy ( , ) làm dấu phân cách, điều này đôi khi dẫn đến khoảng cách không cần thiết giữa các giá trị. May mắn thay, bạn có thể sử dụng một số giải pháp thay thế trong Python để giúp bạn xử lý các vấn đề về khoảng cách này.