Thêm các mục vào ArrayList có thể thay đổi và không thể thay đổi trong Kotlin

Kotlin ArrayList cho phép bạn lưu trữ và truy xuất các mục từ một bộ sưu tập theo một thứ tự cụ thể. Giả sử bạn đã tạo một danh sách các thương hiệu ô tô cho chương trình của mình, nhưng bây giờ, bạn muốn thêm một mục khác vào ArrayList . Lớp ArrayList … Đọc tiếp