Công khai thành viên lớp bên trong riêng tư trong Java

Trong Java, các lớp có thể có các mức truy cập như private , protected , default (gói-riêng tư) và public . Khi tạo một lớp, cấp độ truy cập của các thành viên (trường và phương thức) có thể được đặt bằng cách sử dụng các từ khóa như “private” và “public” . bạn … Đọc tiếp