Pandas SQLAlchemy

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét định nghĩa chung của SQLAlchemy ORM, cách nó so sánh với DataFrame của pandas và cách chúng ta có thể chuyển đổi đối tượng SQLAlchemy ORM thành DataFrame của pandas. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng bạn đã quen thuộc với cách thiết lập DataFrame của gấu trúc và cơ sở dữ liệu quan hệ cho bài viết này.