Trích xuất tháng và năm riêng biệt từ cột ngày giờ trong Pandas

Chúng ta có thể trích xuất năm và tháng từ cột Datetime bằng cách sử dụng các phương thức pandas.Series.dt.year()pandas.Series.dt.month() tương ứng. Nếu dữ liệu không ở loại Datetime , trước tiên chúng ta cần chuyển đổi nó thành Datetime . Chúng ta cũng có thể trích xuất năm và tháng bằng pandas.DatetimeIndex.month cùng với phương thức pandas.DatetimeIndex.yearstrftime() .