Nhận chỉ mục của tất cả các hàng có cột cụ thể thỏa mãn điều kiện đã cho trong Pandas

Chúng ta có thể lấy chỉ mục của tất cả các hàng có cột cụ thể thỏa mãn điều kiện đã cho trong Pandas bằng cách sử dụng thao tác lập chỉ mục đơn giản. Chúng tôi cũng có thể tìm thấy các chỉ số của chúng bằng cách sử dụng phương thức where() từ gói NumPy và phương thức query() của đối tượng DataFrame.