Tìm các hàng trùng lặp trong DataFrame bằng Pandas

Các giá trị trùng lặp phải được xác định từ tập dữ liệu của bạn như một phần của quy trình làm sạch. Dữ liệu trùng lặp sẽ tiêu tốn không gian lưu trữ không cần thiết và ít nhất là làm chậm quá trình tính toán; tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất, dữ liệu trùng lặp có thể làm sai lệch kết quả phân tích và ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của tập dữ liệu.