Biến ảo trong C++

Tính đa hình là một trong những trụ cột của Lập trình hướng đối tượng trong C++ có thể hiển thị một thông báo nhất định dưới nhiều hình thức. Chúng tôi có hai loại Đa hình – Thời gian biên dịch và thời gian chạy – đạt được bằng cách nạp chồng hàm và ghi đè hàm tương ứng.