Tạo bảng trong C++

Trong C++, dữ liệu có thể được hiển thị dưới dạng bảng bằng thư viện iomanip . Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về các phương thức khác nhau của thư viện iomanip giúp in dữ liệu trong bảng.