Lấy ký tự cuối cùng từ một chuỗi trong C++

Bài viết này sẽ hướng dẫn các phương pháp khác nhau để lấy ký tự cuối cùng từ một chuỗi trong C++. Sử dụng std::string::at để lấy ký tự cuối cùng từ một chuỗi trong C++ Chúng ta có thể sử dụng std::string::at để trích xuất một ký tự có mặt tại một vị trí … Đọc tiếp