Không gian tên trong C++

Bài viết này sẽ giới thiệu nhanh về không gian tên và cách sử dụng chúng trong C++. Hơn nữa, chúng ta sẽ khám phá những thực tiễn tốt và xấu khi sử dụng các không gian tên. Chúng ta sẽ xem xét một ví dụ để hiểu tại sao việc sử dụng namespace std … Đọc tiếp