Sử dụng Hàm bỏ qua() trong C++

Bài viết này sẽ giải thích một số phương pháp về cách sử dụng hàm ignore() trong C++. Sử dụng hàm ignore() để loại bỏ đầu vào của người dùng dòng lệnh không mong muốn Hàm ignore() là hàm thành viên của std::basic_istream và được kế thừa bởi các lớp luồng đầu vào khác nhau. … Đọc tiếp