Hàm trợ giúp C++ trong lớp

Hướng dẫn này trình bày cách triển khai hàm trợ giúp trong một lớp trong C++. Hàm trợ giúp C++ trong lớp Hàm trợ giúp là một hàm không được khởi tạo bởi người dùng cuối nhưng cung cấp một chức năng hữu ích được sử dụng trong một lớp khác trong nội bộ. Nếu … Đọc tiếp