Tạo bảng trong C++

Trong C++, dữ liệu có thể được hiển thị dưới dạng bảng bằng thư viện iomanip . Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về các phương thức khác nhau của thư viện iomanip giúp in dữ liệu trong bảng.

Cắt đối tượng trong C++

Bài viết này sẽ giới thiệu về cắt đối tượng trong C++. Sử dụng cắt đối tượng để tạo đối tượng lớp dẫn xuất cho lớp cơ sở trong C++ Khái niệm cốt lõi của lập trình hướng đối tượng là tính kế thừa, hàm ý rằng các lớp có thể liên quan với nhau … Đọc tiếp

Dịch ngược DLL thành mã nguồn C++

Bài viết này thảo luận về các công cụ mà chúng ta có thể sử dụng để dịch ngược một DLL thành mã nguồn C++. Giới thiệu tóm tắt về Trình dịch ngược Trình dịch ngược là một loại công cụ kỹ thuật đảo ngược. Nó là một công cụ cần thiết cho các lập … Đọc tiếp