Chạy tệp Python trong Batch Script

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về một số phương pháp để chạy tệp Python bằng tập lệnh Batch. Trước khi tiếp tục, bạn cần kiểm tra xem hệ thống của bạn có chứa Python trong môi trường hệ thống hay không.